امکان پرداخت در محل فقط برای شهر تهران میسر میباشد